Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

13890
vještine

U ESCO-ovu stupu vještina razlikuju se 1. koncepti koji se odnose na vještine/kompetencije i 2. koncepti koji se odnose na znanje uz navođenje vrste vještine. Međutim, ne postoji razlika između vještina i kompetencija. Svaki od tih koncepata uključuje jedan preporučeni naziv i više dopuštenih naziva na 27 jezika klasifikacije. Svaki koncept uključuje i objašnjenje u obliku opisa.   Stup vještina sadržava 13 485 koncepata strukturiranih u hijerarhiji koja sadržava četiri razine. Svaka razina usmjerena je na različite vrste znanja i koncepte vještina/kompetencija:     

  • Znanje     
  • Vještine     
  • Stavovi i vrijednosti      
  • Jezične vještine i znanje jezika  

Osim putem opće hijerarhije, podskupinama vještina može se pristupiti i preko:      

  • hijerarhije transverzalnih vještina     
  • popisa jezika     
  • popisa digitalnih vještina  

ESCO-ova hijerarhija vještina stalno se poboljšava. Pozivamo vas da nam preko stranice za kontakt pošaljete svoje mišljenje o kvaliteti vještina i skupina vještina.      

Obavijest o autorskom pravu: ESCO-ova hijerarhija vještina djelomično se temelji na elementima postojeće klasifikacije O*Net i kanadskog pojmovnika vještina i znanja. Više informacija dostupno je ovdje.                  

Portalom O*NET OnLine upravlja Ministarstvo rada, zapošljavanja i osposobljavanja SAD-a (USDOL/ETA). Koristi se prema licenciji CC BY 4.0 O*NET® je žig USDOL/ETA-a.         

Skills and Knowledge Checklist projekt je vlade Kanade. Vlada Kanade trenutačno radi na okvirima i proizvodima za bolje definiranje i opisivanje kompetencija, a prvi je dokument koji su u tom kontekstu objavili Skills and Competencies Taxonomy.