Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s dionicima

Description

Description

Olakšavati komunikaciju između organizacija i zainteresiranih trećih strana kao što su dobavljači, distributeri, dioničari i drugi dionici kako bi ih se informiralo o organizaciji i njezinim ciljevima.

Alternativna oznaka

komunicirati s vlasnikom udjela

razgovarati s vlasnicima udjela

razgovarati s vlasnikom udjela

komunicirati s vlasnicima udjela

pričati s dionicima

razgovarati s dionicima