Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunicirati s agencijama za zaštitu dobrobiti životinja

Description

Description

Komunicirati s agencijama za zaštitu dobrobiti životinja o uvjetima i stanju životinja kako bi se poštovali propisi i stekao uvid u sljedeće korake koje je potrebno poduzeti. Pregovarati o konačnom rezultatu o tome kako popraviti situaciju.

Vještine