Skip to main content

Show filters

Hide filters

pārvaldīt līgumus

Description

Description

Vienoties par līguma noteikumiem, nosacījumiem, izmaksām un citiem tehniskajiem noteikumiem, vienlaikus pārliecinoties, ka tie atbilst juridiskajām prasībām un ir tiesiski izpildāmi. Pārraudzīt līguma izpildi, vienoties par tā grozījumiem un dokumentēt tos atbilstoši jebkādiem juridiskiem ierobežojumiem.

Alternatīvs apzīmējums

Organizēt lēmumu pieņemšanas procesu pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma un citu līgumu noslēgšanai (tajā skaitā, līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem, līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšanu u.c.).

Saistība

URI jēdziens