Skip to main content

En kvalifikasjon er det formelle resultatet av en evaluerings- og valideringsprosess som tildeles når et organ med kompetanse til det avgjør at en person har oppnådd et læringsutbytte som oppfyller en viss standard.

Europass finner du informasjon om kvalifikasjoner fra hele Europa. Den er hentet fra databaser over nasjonale kvalifikasjoner basert på nasjonale kvalifikasjonsrammer som tilhører og forvaltes av medlemsstatene. Europass har store mengder kvalitetsdata om kvalifikasjoner, nasjonale kvalikfikasjonsrammer og læringsmuligheter i Europa i et sentralt datalager som blir løpende oppdatert. Informasjonen kan brukes av lærende som søker etter kurs i utlandet og av arbeidsgivere som vil finne ut hva en kvalifikasjon fra en annen medlemsstat innebærer.

Et hovedmålene med ESCO er å styrke samspillet mellom utdanning/opplæring og arbeidslivet og å bidra til et mer effektivt arbeidsmarked ved å redusere ubalansen mellom kompetansebehov og tilgjengelig kompetanse. ESCO ble opprettet for å skape felles referanser og større åpenhet om kvalifikasjoner og kan brukes til å oversette og sammenligne kvalifikasjoner samt til å se nærmere på hva en kvalifikasjon inneholder og hvor relevant den er i forhold til kompetansebehovene i ulike yrker og sektorer. ESCO tar i bruk ulike virkemidler for å nå dette målet.

ESCO beskriver og forklarer læringsutbyttet som omfattes av en kvalifikasjon

Arbeidsmarkedsterminologi bidrar til å knytte kvalifikasjoner til kompetanse og jobber, noe som er nyttig for lærende, arbeidssøkende og arbeidsgivere. ESCO har relevante, oppdaterte og flerspråklige termer for ferdigheter og kompetanse som oppfyller dette behovet.

ESCO hjelper utdannings- og opplæringssektoren med å tilpasse læringsutbytter til arbeidsmarkedets kompetansebehov. Utdanningsinstitusjoner som gir informasjon om kvalifikasjoner kan bruke ESCO til å utfylle beskrivelser av læringsutbytter med relevante termer for kunnskap, ferdigheter og kompetanse. Institusjonene kan dermed beskrive læringsutbyttet på en måte som gjør kvalifikasjonene mer forståelige for aktører på arbeidsmarkedet og bidrar til å tiltrekke studenter fra inn- og utland.

ESCO brukes også til å samle inn og analysere data om kompetansetrender i Europa og til stordataanalyse. Kompetanseundersøkelser er en viktig informasjonskilde for utdannings- og opplæringsinstitusjoner. De kan bruke resultatene av slike undersøkelser til å utvikle studieprogrammer som tar høyde for nye kompetansebehov.

I 2019 gjennomførte Europakommisjonen og medlemsstatene i EU et pilotprosjekt der læringsutbytter i kvalifikasjoner ble automatisk knyttet opp mot ESCO-ferdigheter på flere språk. Det ble utviklet et eget IT-verktøy for å hjelpe medlemsstatene med å utføre prosjektet. Prosjektet demonstrerte verdien av å bruke ESCOs synonymordliste til å skape større åpenhet om kvalifikasjoner og viktigheten av å levere kvalitetsdata om bestemte læringsutbytter.

ESCO tilbyr personalisert/digital karriereveiledning

ESCO kan gi arbeidssøkende og lærende skreddersydde forslag til lærings- og kursmuligheter. Digitale plattformer kan bruke ESCO til å informere om lærings- og kursmuligheter, utvikle skreddersydd opplæring og anbefale læringsveier ut fra individuelle ferdigheter. Karriererådgivere kan bruke ESCO til å utvikle sine rådgivingstjenester og legge til rette for målrettet opplæring basert på den enkeltes ferdigheter og karrieremål.

ESCO støtter godkjenning av uformell og ikke-formell læring

ESCO kan bidra til godkjenning av uformell og ikke-formell læring. ESCOs klare og detaljerte beskrivelser av læringsutbytter kan brukes til å definere, dokumentere, vurdere og attestere ferdigheter og erfaring som en person har tilegnet seg gjennom uformell og ikke-formell læring.

Institusjoner kan bruke ESCO til å definere ferdighetene som utvikles gjennom en viss aktivitet. Når læringsaktiviteten er avsluttet, kan deltakeren motta en form for attest, f.eks. et ‘åpent bevis’ som knytter tilegnede ferdigheter til standardiserte termer. Dette gjør det mulig å godkjenne uformelle og ikke-formelle læringsresultater. Slike beviser kan inngå i deltakernes e-porteføljer som et verifiserbart læringsutbytte som kan deles med bl.a. arbeidsgivere.

https://europa.eu/europass/no/find-courses