Skip to main content

Kwalifikacje oznaczają formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany wówczas, gdy właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.

Informacja na temat kwalifikacji na szczeblu europejskim jest obecnie wykazywana w dokumencie Europass i pochodzi z krajowych baz danych kwalifikacji, odzwierciedlających krajowe ramy kwalifikacji, które to bazy danych są własnością państw członkowskich UE i są przez nie zarządzane. Europass oferuje najbardziej aktualne i bogate repozytorium danych wysokiej jakości dotyczących kwalifikacji, krajowych ram kwalifikacji i możliwości uczenia się w Europie, pomagając osobom uczącym się w znalezieniu kursu w innym państwie i pracodawcom w zrozumieniu wartości kwalifikacji uzyskanych w innym państwie członkowskim UE.

Jednym z głównych zadań ESCO jest budowanie silniejszych powiązań między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy, co przyczynia się do ograniczenia niedopasowania umiejętności i wspierania lepszego funkcjonowania rynku pracy. Wizją stojącą za ESCO jest zapewnienie wspólnego systemu odniesienia, który mógłby wspierać przejrzystość, tłumaczenie, porównywanie, identyfikację i analizę treści kwalifikacji, przyczyniając się w ten sposób do wskazania, w jaki sposób odnoszą się one do umiejętności i zawodów, które są potrzebne w różnych zawodach i sektorach. Dzięki ESCO jest to możliwe na wiele różnych sposobów.

ESCO wspiera opisywanie i zrozumienie efektów uczenia się uzyskanych w ramach kwalifikacji

Terminologia dotycząca rynku pracy, która może pomóc w zrozumieniu, które zawody i umiejętności są związane z określoną kwalifikacją, pozwala osobom uczącym się, osobom poszukującym pracy i pracodawcom najlepiej wykorzystać te informacje: ESCO odpowiada na tę potrzebę, zapewniając zaktualizowane, udokumentowane i wielojęzyczne słownictwo dotyczące umiejętności i zawodu.

ESCO wspiera systemy kształcenia i szkolenia w przechodzeniu na efekty uczenia się, które lepiej służą potrzebom rynku pracy. Organizacje, które przekazują dane na temat kwalifikacji, mogą korzystać z ESCO do sporządzania opisów wyników uczenia się z użyciem terminologii dotyczącej umiejętności, integrującej koncepcje dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji, które odpowiadają opisowi osiągnięć w nauce kwalifikacji. Instytucje edukacyjne mogą dzięki temu wyrazić efekty uczenia się w taki sposób, aby ułatwić zrozumienie kwalifikacji, do których te efekty prowadzą, przez podmioty rynku pracy oraz przyciągnąć osoby uczące się w obrębie danego państwa i z zagranicy.

ESCO jest również wykorzystywana do gromadzenia i analizowania danych na temat trendów w zakresie umiejętności w całej Europie oraz wykorzystywania możliwości, jakie oferują techniki analizy dużych zbiorów danych. Wyniki projektów w zakresie gromadzenia informacji na temat umiejętności stanowią ważne wsparcie i źródło informacji dla instytucji kształcenia i szkolenia, które mogą pomóc im w opracowywaniu programów nauczania z uwzględnieniem pojawiających się potrzeb w zakresie umiejętności.

W 2019 r. Komisja Europejska przeprowadziła z państwami członkowskimi projekt pilotażowy w celu sprawdzenia zautomatyzowanego związku między efektami uczenia się w odniesieniu do kwalifikacji a klasyfikacją umiejętności ESCO w różnych językach i opracowała specjalne narzędzie informatyczne w celu wsparcia organów krajowych w tym procesie. W ramach projektu wykazano wartość wykorzystania tezaurusa umiejętności ESCO w celu zapewnienia przejrzystości kwalifikacji i lepszej jakości danych dotyczących indywidualnych efektów uczenia się.

ESCO wspiera usługi poradnictwa zawodowego w zakresie zindywidualizowanych usług/usług cyfrowych

Klasyfikację umiejętności i zawodów ESCO można wykorzystywać w celu zapewnienia osobom poszukującym pracy i osobom uczącym się dostosowanych do potrzeb propozycji w zakresie możliwości uczenia się i szkolenia. Platformy cyfrowe mogą korzystać z ESCO, aby dostarczać obywatelom informacji na temat możliwości uczenia się, proponować kursy, opracowywać dostosowane do potrzeb szkolenia i zalecać ścieżki kształcenia w oparciu o umiejętności danych osób. Podmioty świadczące usługi poradnictwa zawodowego mogą korzystać z ESCO w celu świadczenia usług poradnictwa i polecania odpowiedniego szkolenia w oparciu o określone umiejętności i aspiracje zawodowe danej osoby.

ESCO wspiera walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

ESCO może być wykorzystywana do walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jasne i szczegółowe efekty uczenia się przekazywane za pośrednictwem ESCO mogą być wykorzystywane do identyfikowania, dokumentowania, oceny i poświadczania umiejętności i doświadczenia nabytego przez daną osobę w ramach uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego.

Organizacje mogą korzystać z ESCO w celu identyfikacji umiejętności opracowanych w ramach danej działalności. Ponadto, po zakończeniu działania związanego z nauką w danym projekcie, osoba ucząca się może otrzymać rodzaj certyfikatu, na przykład cyfrową odznakę, który łączy umiejętności uczących się z jednolitą terminologią i wspiera walidację efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Odznaki mogą być następnie wyświetlane w e-portfolio i udostępniane pracodawcom i innym osobom jako możliwe do zweryfikowania dane odzwierciedlające efekty uczenia się.

https://europa.eu/europass/pl/find-courses