Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka orgánu štátnej správy

Description

Code

1112.6

Description

Riadiaci pracovníci orgánu štátnej správy riadia, monitorujú a hodnotia vykonávanie vládnych politík. Dohliadajú na zamestnancov, riadia zdroje určené na vykonávanie a vypracúvajú správy o procese vykonávania. Komunikujú aj s vládnymi úradníkmi a verejnosťou s cieľom informovať ich o politikách. Môžu sa podieľať aj na navrhovaní a vytváraní verejných politík.

Alternatívne označenie

riadiaci pracovník orgánu štátnej správy

riadiaca pracovníčka orgánu štátnej správy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept