Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách

Description

Code

2352.1.5

Description

Učitelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách poskytujú špeciálne pokyny žiakom s rôznym zdravotným postihnutím na úrovni základných škôl a zabezpečujú, aby dosiahli svoj vzdelávací potenciál. Niektorí učitelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách pracujú s deťmi, ktoré majú mierne až stredne závažné postihnutia, pričom sa zavádza zmenený učebný plán tak, aby vyhovoval osobitným potrebám každého žiaka. Ďalší učitelia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách pomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím a autizmom a vzdelávajú ich, pričom sa zameriavajú na ich základnú a pokročilú gramotnosť, život a sociálne zručnosti. Všetci učitelia hodnotia pokrok študentov s prihliadnutím na ich silné a slabé stránky a svoje zistenia oznamujú rodičom, poradcom, vedeniu a iným zúčastneným stranám.

Alternatívne označenie

učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách

učiteľka osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept