Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

úradný veterinárny lekár/úradná veterinárna lekárka

Description

Code

2250.7

Description

Úradní veterinárni lekári sú odborníci s komplexným vedeckým vzdelaním. V rámci nezávislej, etickej a osobnej zodpovednosti majú oprávnenie uplatňovať všetky aspekty veterinárnych činností s osobitným zameraním na zdravie a dobré životné podmienky zvierat a verejné zdravie v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Zodpovedajú za vnútroštátne programy eradikácie chorôb zvierat, ochranu verejného zdravia a inšpekciu potravín alebo zvierat, premiestňovanie zvierat a dovoz a vývoz živých zvierat a ich produktov.

Alternatívne označenie

hlavný veterinárny lekár

veterinárna inšpektorka

štátny zverolekár

úradný veterinárny lekár

hlavná veterinárna lekárka

štátny veterinár

štátna veterinárka

štátna zverolekárka

veterinárny inšpektor

úradná veterinárna lekárka

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept