Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka v predškolskom zariadení

Description

Code

2342.1

Description

Učitelia v predškolskom zariadení vzdelávajú žiakov, najmä malé deti, v základných témach a kreatívnej hre s cieľom rozvíjať ich sociálne a intelektuálne zručnosti neformálnym spôsobom v rámci prípravy na budúce formálne vzdelávanie. Vytvárajú plány hodín, podľa možnosti v súlade s pevným učebným plánom, pre celú triedu alebo menšie skupiny a testujú žiakov na základe ich obsahu. Tieto plány hodín založené na základných predmetoch môžu zahŕňať výučbu čísiel, písmen, rozoznávanie farieb, dni v týždni, kategorizáciu zvierat a dopravných prostriedkov atď. Učitelia v predškolskom zariadení dohliadajú na žiakov aj mimo triedy v rámci areálu zariadenia, a presadzujú, aby sa aj tam dodržiavali pravidlá správania.

Alternatívne označenie

učiteľka v predškolskom zariadení

učiteľ v predškolskom zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept