Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vedúci/vedúca prístavnej prevádzky

Description

Code

4323.11

Description

Vedúci prístavnej prevádzky riadia prevádzku dopravnej divízie prístavnej správy. Dohliadajú na dodržiavanie pravidiel a predpisov, ktoré sa týkajú kotvenia lodí, manipulácie s nákladom, skladovania nákladu a využívania priestorov prístavu. Riadia dozor a čistenie prístavných oblastí, ulíc, budov a vodných plôch. Vedúci prístavnej prevádzky zabezpečujú, aby boli činnosti týkajúce sa príjmov zdokumentované a predložené účtovnému oddeleniu. Poskytujú poradenstvo prístavnej správe vo veciach sadzieb a revízie prístavných poplatkov a žiadajú lodné spoločnosti, aby využívali prístavné zariadenia. Riadia činnosti, ktoré súvisia so zostavovaním denných a ročných štatistík o lodiach a náklade.

Alternatívne označenie

koordinátorka prístavu

koordinátor prístavu

vedúca prístavnej prevádzky

vedúci prístavnej prevádzky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept