Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať zamestnateľnosť osôb so zdravotným postihnutím

Description

Description

Zabezpečiť pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím vykonaním primeraných úprav s cieľom vyhovieť ich potrebám v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a politikami týkajúcimi sa dostupnosti. Zabezpečiť ich úplnú integráciu do pracovného prostredia presadzovaním kultúry akceptácie v rámci organizácie a bojom proti potenciálnym stereotypom a predsudkom.

URI – koncept