Skip to main content

Kvalifikácie sú formálnym výstupom procesu hodnotenia a potvrdzovania, ktoré sa získajú, keď príslušný orgán rozhodne, že jednotlivec dosiahol vzdelávacie výstupy podľa daných noriem.

Informácie o kvalifikáciách na európskej úrovni sa v súčasnosti zobrazujú v Europass a pochádzajú z databáz národných kvalifikácií odzrkadľujúcich národné kvalifikačné rámce, ktoré vlastnia a spravujú členské štáty EÚ. Europass poskytuje najaktuálnejšiu a najrozsiahlejšiu databázu vysokokvalitných údajov o kvalifikáciách, národných kvalifikačných rámcoch a vzdelávacích príležitostiach v Európe, čím pomáha vzdelávajúcim sa osobám nájsť štúdium v inej krajine a zamestnávateľom pochopiť hodnotu kvalifikácie z iného členského štátu EÚ.

Jednou z hlavných úloh ESCO je vytvárať silnejšie prepojenia medzi sektorom vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce, a tak prispievať k znižovaniu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podporovať lepšie fungovanie trhu práce. Víziou klasifikácie ESCO je poskytnúť spoločný referenčný jazyk, ktorý by podporoval transparentnosť, preklad, porovnávanie, identifikáciu a analýzu obsahu kvalifikácie, a tým by pomáhal určiť, ako súvisí so zručnosťami a povolaniami potrebnými pre rôzne povolania a odvetvia. Klasifikácia ESCO to robí niekoľkými spôsobmi.

Klasifikácia ESCO podporuje opis a pochopenie vzdelávacích výstupov kvalifikácie

Terminológia trhu práce, ktorá pomáha pochopiť, ktoré povolania a zručnosti súvisia s konkrétnou kvalifikáciou, umožňuje vzdelávajúcim sa osobám, uchádzačom o zamestnanie a zamestnávateľom čo najlepšie využiť tieto informácie: Klasifikácia ESCO túto potrebu plní poskytnutím aktualizovaných, viacjazyčných slovníkov zručností a povolaní založených na dôkazoch.

Klasifikácia ESCO podporuje systémy vzdelávania a odbornej prípravy pri ich preorientovaní sa na vzdelávacie výstupy, ktoré lepšie slúžia potrebám trhu práce. Organizácie, ktoré poskytujú údaje o kvalifikáciách, môžu využívať klasifikáciu ESCO na anotovanie opisov vzdelávacích výstupov pomocou terminológie v oblasti zručností a integrácie pojmov v oblasti znalostí, zručností a kompetencií, ktoré zodpovedajú opisu vzdelávacích výstupov kvalifikácie. To vzdelávacím inštitúciám pomáha uvádzať ich vzdelávacie výstupy spôsobom, ktorý uľahčuje pochopenie ich kvalifikácií pre aktérov na trhu práce a priťahuje vzdelávajúce sa osoby z celej krajiny aj zo zahraničia.

Klasifikácia ESCO sa využíva aj na zhromažďovanie a analýzu údajov o trendoch v oblasti zručností v celej Európe a na využitie možností, ktoré ponúkajú techniky analýzy veľkých údajov. Výsledky projektov informovanosti pre oblasť zručností sú dôležitou podporou a zdrojom informácií pre vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie odbornej prípravy, ktoré im môžu pomôcť pri vypracúvaní učebných plánov so zohľadnením potrieb nových zručností.

V roku 2019 Európska komisia uskutočnila v spolupráci s členskými štátmi pilotný projekt s cieľom otestovať automatizované prepájanie vzdelávacích výstupov kvalifikácií so zručnosťami podľa klasifikácie ESCO v rôznych jazykoch a vyvinula špecializovaný nástroj IT na podporu vnútroštátnych orgánov v tejto činnosti. Projekt preukázal význam využívania tezauru zručností podľa klasifikácie ESCO na zabezpečenie transparentnosti kvalifikácií a lepšej kvality údajov o jednotlivých vzdelávacích výstupoch.

Klasifikácia ESCO zlepšuje personalizované/digitálne služby kariérového poradenstva

Zručnosti a povolania podľa klasifikácie ESCO môžu byť použité na to, aby uchádzačom o zamestnanie a vzdelávajúcim sa osobám poskytli prispôsobené návrhy možností vzdelávania a odbornej prípravy. Digitálne platformy môžu využívať klasifikáciu ESCO na to, aby občanom poskytovali informácie o možnostiach vzdelávania, na navrhovanie štúdia, vypracovanie prispôsobených možností odbornej prípravy a odporúčanie vzdelávacích dráh založených na zručnostiach jednotlivcov. Poskytovatelia kariérového poradenstva môžu využívať klasifikáciu ESCO na poskytovanie poradenských služieb a odporúčanie primeranej odbornej prípravy založenej na súbore zručností a kariérnych ambíciách jednotlivca.

Klasifikácia ESCO podporuje potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

Klasifikácia ESCO sa môže použiť na potvrdzovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Jasné a podrobné vzdelávacie výstupy poskytované prostredníctvom klasifikácie ESCO sa môžu použiť na identifikáciu, dokumentáciu, hodnotenie a osvedčenie zručností a skúseností, ktoré jednotlivec získal prostredníctvom neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa.

Organizácie môžu využívať klasifikáciu ESCO na identifikáciu zručností získaných pri danej činnosti. Okrem toho po ukončení vzdelávacej činnosti v danom projekte môže vzdelávajúca sa osoba získať formu certifikácie, napríklad otvorený preukaz, ktorý prepája zručnosti študentov so štandardnou terminológiou a podporuje potvrdzovanie výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Preukazy je potom možné zobraziť v elektronických portfóliách a zdieľať ich so zamestnávateľmi a s ostatnými ako overiteľné záznamy o vzdelaní.

https://europa.eu/europass/sk/find-courses