Skip to main content

Show filters

Hide filters

računovodski izkazi

Description

Description

Sklop finančnih izkazov, ki razkrivajo finančni položaj družbe ob koncu določenega obdobja ali obračunskega leta. Računovodski izkazi so sestavljeni iz petih delov, tj. izkaza finančnega položaja, izkaza vseobsegajočega donosa, izkaza sprememb lastniškega kapitala, izkaza denarnih tokov in opomb.

Razmerja