Skip to main content

Kvalifikationer är det formella resultatet av en bedömnings- och valideringsprocess, och erhålls när en behörig myndighet fastställer att en person har uppnått läranderesultat enligt en viss standard.

Information om kvalifikationer på EU-nivå visas nu i Europass och kommer från nationella kvalifikationsdatabaser som återspeglar de nationella referensramar för kvalifikationer som ägs och sköts av EU-länderna. Europass har den mest aktuella och omfattande databasen med högkvalitativa uppgifter om kvalifikationer, nationella referensramar för kvalifikationer och utbildningsmöjligheter i Europa, som kan hjälpa inlärare att hitta en kurs i ett annat land och arbetsgivare att värdera en kvalifikation från ett annat EU-land.

Ett av Escos främsta uppdrag är att bygga starkare broar mellan utbildningsvärlden och arbetslivet, bidra till att förbättra matchningen av färdigheter och bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. Visionen bakom Esco är att tillhandahålla ett gemensamt referensspråk som kan främja öppenhet, översättning, jämförelse, identifiering och analys av kvalifikationers innehåll, och därmed göra det lättare att beskriva hur dessa förhåller sig till de färdigheter och yrken som krävs inom olika yrkesområden och sektorer. Esco gör detta på flera sätt.

Esco ger möjlighet att beskriva och förstå läranderesultat från kvalifikationer

Genom att tillhandahålla en uppdaterad, evidensbaserad och flerspråkig vokabulär för färdigheter och yrken fyller Esco behovet av en begreppsapparat för arbetsmarknaden, som gör det tydligare vilka yrken och färdigheter som hör ihop med en viss kvalifikation och ger inlärare, arbetssökande och arbetsgivare möjlighet att använda denna information på bästa sätt.

Esco stöder utbildningssystem i övergången till läranderesultat som bättre tillgodoser arbetsmarknadens behov. Organisationer som tillhandahåller uppgifter om kvalifikationer kan använda Esco för att annotera beskrivningar av läranderesultat med termer för olika färdigheter, som motsvarar de olika kunskaps-, färdighets- och kompetensbegrepp som ingår i beskrivningen av läranderesultaten i kvalifikationen. Detta hjälper utbildningsorganisationer att uttrycka sina läranderesultat på ett sätt som gör det lättare för marknadsaktörerna att förstå kvalifikationerna och att locka inlärare både från samma land och från andra länder.

Esco används också för att samla in och analysera uppgifter om kompetenstrender i Europa och gör det möjligt att utnyttja möjligheterna med stordataanalys. Resultaten från olika kompetensinventeringsprojekt utgör ett viktigt stöd och en viktig informationskälla för utbildningsorganisationer och hjälper dem att utarbeta läroplaner som beaktar nya kompetensbehov.

Under 2019 genomförde EU-kommissionen ett pilotprojekt med EU-länderna för att testa automatisk koppling mellan läranderesultat i kvalifikationer och Esco-färdigheter på olika språk och utvecklade ett särskilt it-verktyg för att stödja de nationella myndigheterna i detta arbete. Projektet visade på värdet av att använda Escos terminologi för färdigheter för att få mer insyn i kvalifikationer och förbättra kvaliteten på uppgifter om enskilda läranderesultat.

Esco förbättrar personanpassade/digitala yrkesrådgivningstjänster

Esco-färdigheter och Esco-yrken kan användas för att ge arbetssökande och inlärare skräddarsydda förslag på möjligheter till lärande och utbildning. Digitala plattformar kan använda Esco för att ge medborgarna information om möjligheter till lärande, föreslå kurser, ta fram skräddarsydda utbildningsmöjligheter och rekommendera utbildningsvägar baserade på deras färdigheter. Yrkesvägledare kan använda Esco för att ge vägledning och rekommendera lämplig utbildning utifrån en persons färdigheter och karriärmål.

Esco stöder validering av informellt och icke-formellt lärande

Esco kan användas för att validera informellt och icke-formellt lärande. De tydliga och detaljerade läranderesultaten i Esco kan användas för att identifiera, dokumentera, bedöma och certifiera färdigheter och erfarenheter som en person har förvärvat genom informellt eller icke-formellt lärande.

Organisationer kan använda Esco för att identifiera färdigheter som utvecklats i en viss verksamhet. När lärandeaktiviteten inom ett visst projekt väl har slutförts kan inläraren få en form av certifiering, t.ex. en öppen utmärkelse, som knyter inlärarnas färdigheter till en standardterminologi och stöder valideringen av informella och icke-formella läranderesultat. Utmärkelserna kan sedan fungera som kontrollerbara lärandebevis och visas i e-portfolior som delas med arbetsgivare och andra.

https://europa.eu/europass/sv/find-courses