Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Ametid

Ametite sammas on üks kolmest ESCO sambast, milles on esitatud ESCO ametitega seotud mõisted. Selleks et ameteid struktureeritult esitada, kasutatakse nendevahelisi hierarhilisi seoseid, metaandmeid ja rahvusvahelise ametite klassifikaatori ISCO kohast kaardistamist.

Igas ESCOs kasutusel olevas keeles sisaldab iga ameti mõiste ühte eelisterminit ning mis tahes hulka mitte-eelistermineid ja varjatud termineid.

Iga ametiga on seotud ka ametialane profiil. Selles esitatakse ameti kirjeldus, märkus mõiste ulatuse kohta ja määratlus. Lisaks sellele on profiilis loetletud teadmised, oskused ja pädevused, mida eksperdid peavad selle ameti terminoloogia puhul Euroopa tasandil asjakohaseks.

ESCOs vastab igale ametile üks ISCO-08 kood. ISCO-08 võib seega kasutada ametite samba hierarhilise struktuurina. ISCO-08 kujutab endast ametite samba nelja ülemist taset. ESCO ametid asuvad viiendal või madalamal tasemel.