Skip to main content

Kvalifikatsioon on ametlik tulemus, mis saadakse, kui pädev asutus otsustab hindamis- ja valideerimisprotsessi alusel, et isik on saavutanud teatavatele normidele vastavad õpiväljundid.

Teave kvalifikatsioonide kohta Euroopa tasandil esitatakse nüüd Europass ning see teave pärineb riiklikel kvalifikatsiooniraamistikel põhinevate riiklike kvalifikatsioonide andmebaasidest, mille omanikud on ja mida haldavad Euroopa Liidu liikmesriigid. Europass pakub kõige ajakohasemaid ja rikkalikumaid kvaliteetseid andmeid kvalifikatsioonide, riiklike kvalifikatsiooniraamistike ja Euroopas olevate õppimisvõimaluste kohta ning aitab õppijatel leida kursusi välisriigis ja tööandjatel mõista muus ELi liikmesriigis omandatud kvalifikatsiooni väärtust.

ESCO üks põhiülesanne on luua tugevamad sidemed haridus- ja koolitusvaldkonna ning töömaailma vahel ja aidata seega viia oskused paremini vastavusse tööturu vajadustega ning toetada tööturu paremat toimimist. ESCOga soovitakse tagada ühine viiteterminoloogia, mis võimaldab kvalifikatsiooni sisu läbipaistvaks muuta ning kvalifikatsioone tõlkida, võrrelda, kindlaks teha ja analüüsida ning seega välja selgitada, kuidas need on seotud kutsealadel ja sektorites vajalike oskuste ja ametitega. ESCO võimaldab seda mitmel viisil.

ESCO aitab kvalifikatsiooniga seotud õpiväljundeid kirjeldada ja mõista

Tööturu terminoloogia, mis aitab mõista, millised ametid ja oskused on seotud teatava kvalifikatsiooniga, võimaldab õppijatel, tööotsijatel ja tööandjatel seda teavet kõige paremini kasutada: ESCO tagabki selleks ajakohastatud, tõendipõhise ja mitmekeelse oskuste ja ametite terminoloogia.

ESCO võimaldab kasutada haridus- ja koolitussüsteemides õpiväljundeid, mis vastavad paremini tööturu vajadustele. Organisatsioonid, kes esitavad andmeid kvalifikatsioonide kohta, saavad ESCO abil kasutada õpiväljundite kirjeldamisel oskuste terminoloogiat ning seega lõimida teadmiste, oskuste ja pädevuste mõisted, mis vastavad kvalifikatsiooniga seotud õpitulemuste kirjeldusele. Nii saavad õppeasutused väljendada oma õpiväljundeid viisil, mis aitab tööturu osalistel nende kvalifikatsioonidest hõlpsamini aru saada ning meelitab ligi nii kodu- kui ka välismaiseid õppijaid.

ESCOt kasutatakse ka selleks, et koguda ja analüüsida kõikjalt Euroopast pärit andmeid oskuste suundumuste kohta ning kasutada ära suurandmete analüüsi meetoditega kaasnevaid võimalusi. Oskuste prognoosimise projektide tulemustest saavad haridus- ja koolitusasutused olulist tuge ja teavet, mille abil nad saavad välja töötada õppekavasid, võttes arvesse uusi vajadusi oskuste järele. 

Euroopa Komisjon viis 2019. aastal koos liikmesriikidega läbi projekti, et katsetada kvalifikatsioonidega seotud õpiväljundite automaatset sidumist ESCO kohaste oskustega eri keeltes, ning töötas välja spetsiaalse IT-vahendi riikide ametiasutuste toetamiseks projektis osalemisel. Projekti tulemused näitasid, kui kasulik on kasutada ESCO oskuste tesaurust, et tagada kvalifikatsioonide läbipaistvus ning kvaliteetsemad andmed individuaalsete õpiväljundite kohta.

ESCO aitab parandada personaalseid/digitaalseid karjäärinõustamisteenuseid

ESCO kohaseid oskusi ja ameteid saab kasutada selleks, et anda tööotsijatele ja õppijatele nende vajadustele vastavaid soovitusi õppimis- ja koolitusvõimaluste kohta. Digiplatvormid võivad kasutada ESCOt selleks, et pakkuda inimestele teavet õpivõimaluste kohta, soovitada kursusi, töötada välja konkreetsetele vajadustele vastavaid koolitusvõimalusi ja pakkuda välja inimeste oskustest lähtuvat õpet. Karjäärinõustajad võivad kasutada ESCOt selleks, et osutada nõustamisteenuseid ning soovitada inimestele nende oskuste ja karjääripüüdluste põhjal sobivat koolitust.

ESCO aitab valideerida informaalset ja mitteformaalset õpet

ESCOt saab kasutada informaalse ja mitteformaalse õppe valideerimiseks. ESCOs olevaid selgeid ja üksikasjalikke õpiväljundeid kasutades saab teha kindlaks, dokumenteerida, hinnata ja sertifitseerida informaalse või mitteformaalse õppe käigus omandatud oskusi ja kogemusi. 

Organisatsioonid saavad ESCO abil teha kindlaks konkreetse tegevuse käigus omandatud oskused. Õppijad võivad pärast konkreetse projekti vältel toimunud õppetegevuse lõppu saada tunnistuse, näiteks avatud tunnistuse, mis seob õppijate oskused standardterminoloogiaga ning aitab valideerida informaalse ja mitteformaalse õppe tulemusi. Avatud tunnistuse saab seejärel välja panna e-õpimappi ning seda võib jagada tööandjate ja teistega kui kontrollitavat dokumenti õppetöö kohta.

https://europa.eu/europass/et/find-courses