Skip to main content

„Квалификация“ означава официален резултат от процес на оценяване и валидиране, който се получава, когато компетентен орган реши, че дадено лице е постигнало резултати от ученето, съответстващи на определени стандарти.

Понастоящем информацията относно квалификациите на европейско равнище се показва в Европас и произлиза от бази данни с национални квалификации, които отразяват националните квалификационни рамки, притежавани и управлявани от държавите от Европейския съюз. Европас предлага най-актуалното и богато хранилище с висококачествени данни относно квалификациите, националните квалификационни рамки и възможностите за учене в Европа, като помага на учащите да намерят курс в друга държава, а на работодателите — да разберат стойността на дадена квалификация с произход от друга държава — членка на ЕС.

Една от основните мисии на ESCO е да изгради по-силни връзки между сферата на образованието и обучението и сферата на труда, като допринесе за намаляване на несъответствията между умения и потребности и подпомогне по-доброто функциониране на пазара на труда. Концепцията, стояща зад ESCO, е да се осигури общ референтен език, който би могъл да подпомогне прозрачността, превода, сравнението, установяването и анализа на съдържанието на дадена квалификация, като така спомага да се покаже по какъв начин те са свързани с уменията и професиите, необходими в различни професионални сфери и сектори. ESCO постига това по множество начини.

ESCO подпомага описанието и разбирането на резултатите от ученето за дадена квалификация

Терминологията на пазара на труда, която може да помогне да се разбере кои професии и умения са свързани с конкретна квалификация, позволява на учащите, на търсещите работа лица и на работодателите да използват тази информация по най-добрия начин: ESCO удовлетворява тази нужда, като осигурява актуален, основан на факти и многоезичен речник на уменията и професиите.

ESCO подпомага системите за образование и обучение в прехода към резултати от ученето, които да обслужват по-добре нуждите на пазара на труда. Организациите, които предоставят данни относно квалификациите, могат да използват ESCO, за да анотират описанията на резултатите от ученето с терминология в областта на уменията, като включат понятията за знанията, уменията и компетенциите, които отговарят на описанието на резултатите от ученето за съответната квалификация. Това помага на учебните институции да изразят осигуряваните от тях резултати от ученето по начин, който улеснява разбирането на техните квалификации от участниците на пазара на труда, както и да привлекат учащи в национален и трансграничен план.

ESCO се използва също така за събиране и анализ на данни относно тенденциите при уменията в цяла Европа и за оползотворяване на възможностите, предлагани от техниките за анализ на големи информационни масиви. Резултатите от проектите за определяне на необходимите умения осигуряват важна подкрепа и представляват значим източник на информация за институциите за образование и обучение, и могат да им помогнат да разработват учебни планове, като вземат под внимание възникващите потребности от умения при.

През 2019 г. Европейската комисия проведе пилотен проект с държавите членки, за да изпробва автоматичното свързване на резултатите от ученето за квалификациите с въведените в ESCO умения на различни езици и разработи специален ИТ инструмент за подпомагане на националните органи в тази дейност. Проектът показа значението на използването на специализирания речник за умения на ESCO за осигуряване на прозрачност при квалификациите и по-добро качество на данните за индивидуалните резултати от ученето.

ESCO подобрява персонализираните/цифровите услуги за професионално ориентиране

Въведените в ESCO умения и професии могат да се използват, така че на търсещите работа лица и на учащите да се предоставят специално пригодени предложения за възможности за учене и обучение. Цифровите платформи могат да използват ESCO, за да предоставят на гражданите информация относно възможностите за учене, да предлагат курсове, да разработват специално пригодени възможности за обучение и да препоръчват учебни пътеки, основани на уменията на лицата. Доставчиците на услуги за професионално ориентиране могат да използват ESCO, за да предоставят услуги за ориентиране и да препоръчват подходящо обучение въз основа на набора от умения и стремежа за професионално развитие на дадено лице.

ESCO подпомага валидирането на неформалното и информалното учене

ESCO може да се използва за валидиране на неформалното и информалното учене. Ясните и подробни резултати от ученето, които се осигуряват чрез ESCO, могат да се използват за установяване, документиране, оценяване и удостоверяване на уменията и опита, придобити от дадено лице чрез неформално и информално учене.

Организациите могат да използват ESCO, за да установяват уменията, развити в рамките на дадена дейност. Освен това, след като приключи учебната дейност по даден проект, учащият може да получи някакъв вид сертификат, например т.нар. „значка за учебни постижения“, който свързва уменията на учащите със стандартната терминология и подпомага валидирането на постиженията от неформалното и информалното учене. Впоследствие значките могат да се показват в електронни досиета и да се споделят с работодатели и с други лица като проверими записи, че ученето е осъществено.

https://europa.eu/europass/bg/find-courses