Skip to main content

Is é atá i gceist le “cáilíochtaí” an toradh foirmiúil ar phróiseas measúnaithe agus bailíochtaithe a fhaightear nuair a chinneann údarás nó comhlacht inniúil go bhfuil torthaí foghlama bainte amach ag duine aonair ar chaighdeáin ar leith.

 

Tá eolas faoi cháilíochtaí ar leibhéal Eorpach ar taispeáint anois ar Europass ó bhunachair sonraí de cháilíochtaí náisiúnta, lena léirítear Creataí Náisiúnta um Cháilíochtaí, atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht na mBallstát. Cuireann Europass an stóras is déanaí agus is flúirsí de shonraí ardcháilíochta ar fáil maidir le cáilíochtaí, creataí náisiúnta um cháilíochtaí agus deiseanna foghlama san Eoraip, rud a chabhraíonn le foghlaimeoirí cúrsa a aimsiú i dtír eile agus a chabhraíonn le fostóirí tuiscint níos fearr a fháil ar an luach a bhaineann le cáilíocht ó Bhallstát eile den Aontas.

 

Ar phríomhchúraimí ESCO tá naisc níos daingne a thógáil idir saol an oideachais agus na hoiliúna agus saol na hoibre, rud a laghdaíonn mímheaitseáil scileanna agus a chuireann feabhas ar fheidhmiú an mhargaidh saothair. Is í an fhís is bonn de ESCO teanga thagartha chomhchoiteann a chur ar fáil a d'fhéadfadh tacú le trédhearcacht, sainaithint agus anailísiú ábhair cáilíochta agus aistriúchán agus comparáid a dhéanamh ar an ábhar sin, rud a chabhraíonn chun an gaol idir na nithe sin agus na scileanna agus gairmeacha a bhfuil gá leo i ngach gairm agus earnáil a chur in iúl. Déanann ESCO amhlaidh ar go leor bealaí.

 

Tacaíonn ESCO le tuairisc a thabhairt agus le tuiscint a fháil ar thorthaí foghlama cáilíochta

Le téarmaíocht an mhargaidh saothair trínar féidir na gairmeacha agus na scileanna a bhfuil baint acu le cáilíocht áirithe a thuiscint, cuirtear ar chumas na bhfoghlaimeoirí, na gcuardaitheoirí poist agus na bhfostóirí an leas is fearr a bhaint as an eolas seo a leanas: Comhlíonann ESCO an riachtanas sin trí stór focal nuashonraithe, fianaise-bhunaithe agus ilteangach atá dírithe ar scileanna agus ar ghairmeacha a chur ar fáil.

 

Tacaíonn ESCO le córais oideachais agus oiliúna san aistriú i dtreo torthaí foghlama a fhreastalaíonn ar riachtanais an mhargaidh saothair ar bhealach níos fearr. Féadfaidh eagraíochtaí a chuireann sonraí faoi cháilíochtaí ar fáil úsáid a bhaint as ESCO chun tuairiscí ar thorthaí foghlama a anótáil le téarmaíocht scileanna, agus na coincheapa eolais, scileanna agus inniúlachtaí atá ag teacht leis an tuairisc ar thorthaí foghlama na cáilíochta á gcomhtháthú acu. Cabhraíonn sé sin le hinstitiúidí foghlama a dtorthaí foghlama a chur in iúl ar bhealach a chuireann ar chumas na ngníomhaithe sa mhargadh saothair cáilíochtaí na n-institiúidí sin a thuiscint, agus foghlaimeoirí laistigh agus lasmuigh de theorainneacha a mhealladh.

 

Úsáidtear ESCO freisin chun sonraí a bhailiú maidir le treochtaí scileanna ar fud na hEorpa, chun anailís a dhéanamh ar na treochtaí sin agus chun leas a bhaint as na féidearthachtaí a thairgeann teicnící anailísithe mórshonraí. Is foinsí eolais agus tacaíochta tábhachtacha d'institiúidí oideachais agus oiliúna iad na torthaí ó thionscadail faisnéise scileanna lenar féidir cabhrú leis na hinstitiúidí sin curaclaim a fhorbairt trí na riachtanais atá ag teacht chun cinn ó thaobh scileanna de a chur san áireamh. 

 

In 2019, rinne an Coimisiún Eorpach tionscadal píolótach leis na Ballstáit chun an nascadh uathoibríoch idir torthaí foghlama cáilíochta agus scileanna ESCO a thástáil i dteangacha éagsúla, agus d'fhorbair sé uirlis teicneolaíochta faisnéise thiomnaithe chun tacú le húdaráis náisiúnta an méid sin a dhéanamh. Thaispeáin an tionscadal sin an luach a bhaineann le húsáid theasáras scileanna ESCO chun trédhearcacht cáilíochtaí agus sonraí níos fearr a chur ar fáil maidir le torthaí foghlama aonair.

 

Feabhsaíonn ESCO seirbhísí gairmthreorach pearsantaithe/digiteacha

Féadfar úsáid a bhaint as scileanna agus gairmeacha ESCO chun moltaí saincheaptha faoi dheiseanna foghlama agus oiliúna a chur ar fáil do chuardaitheoirí poist agus foghlaimeoirí. Féadfaidh ardáin dhigiteacha úsáid a bhaint as ESCO chun eolas a chur ar fáil do shaoránaigh faoi dheiseanna foghlama, chun cúrsaí a mholadh, deiseanna oiliúna saincheaptha a fhorbairt agus bealaí foghlama a mholadh do dhaoine bunaithe ar na scileanna atá acu. Féadfaidh soláthróirí gairmthreorach úsáid a bhaint as ESCO chun seirbhísí gairmthreorach a chur ar fáil agus chun oiliúint leormhaith a mholadh do dhuine bunaithe ar na scileanna agus na spriocanna gairme atá aige.

 

Tacaíonn ESCO leis an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a bhailíochtú

Féadfar úsáid a bhaint as ESCO chun an fhoghlaim sheachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a bhailíochtú . Féadfar na torthaí foghlama soiléire agus sonracha a chuirtear ar fáil trí ESCO a úsáid chun na scileanna agus an taithí atá faighte ag duine aonair tríd an bhfoghlaim sheachfhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil a mheasúnú agus a dheimhniú. 

 

Féadfaidh eagraíochtaí úsáid a bhaint as ESCO chun na scileanna a fhorbraítear i ngníomhaíocht ar leith a aithint. Thairis sin, a luaithe a bheidh deireadh le gníomhaíocht foghlama i dtionscadal ar leith, féadfaidh an foghlaimeoir foirm deimhniúcháin a fháil, suaitheantas oscailte mar shampla, a nascann scileanna na bhfoghlaimeoirí le caighdeán téarmaíochta agus a thacaíonn le torthaí na foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla a bhailíochtú. Féadfar na suaitheantais sin a chur ar taispeáint ansin i ríomhphunanna agus iad a roinnt le fostóirí agus dreamanna eile mar thaifid infhíoraithe den fhoghlaim.

https://europa.eu/europass/ga/find-courses