Skip to main content

Een “kwalificatie” is het formele resultaat van een beoordelings- en validatieproces en wordt verworven wanneer een bevoegde instantie bepaalt dat iemands leerresultaten aan bepaalde eisen beantwoorden.

 

De informatie over kwalificaties op Europees niveau, die momenteel beschikbaar is in Europass, is afkomstig van databases van nationale kwalificaties die de nationale kwalificatiekaders weergeven die eigendom zijn van en beheerd worden door de lidstaten van de Europese Unie. Europass is de meest actuele en uitgebreide verzameling van hoogwaardige gegevens over kwalificaties, nationale kwalificatiekaders en leermogelijkheden in Europa. Met behulp van Europass kunnen lerenden een cursus in een ander land vinden en werkgevers zich een beeld vormen van de waarde van een in een andere EU-lidstaat verworven kwalificatie.

 

Een van de voornaamste doelstellingen van ESCO bestaat erin de banden tussen onderwijs en opleiding enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds aan te halen door de kloof tussen het aanbod aan en de vraag naar vaardigheden te verkleinen en zo bij te dragen tot een beter functionerende arbeidsmarkt. ESCO biedt een gemeenschappelijke referentietaal ten behoeve van de transparantie, de vertaling, de vergelijking, de identificatie en de analyse van de inhoud van kwalificaties, zodat het verband tussen kwalificaties en de vaardigheden waaraan in verschillende beroepen en sectoren behoefte is, duidelijk wordt. ESCO doet dit op meerdere manieren.

 

ESCO helpt de leerresultaten van een kwalificatie beschrijven en begrijpen

Een arbeidsmarktterminologie die duidelijk maakt welke beroepen en vaardigheden gerelateerd zijn aan een bepaalde kwalificatie, stelt lerenden, werkzoekenden en werkgevers in staat om deze informatie optimaal te benutten: ESCO voorziet in deze behoefte door middel van een actuele, op wetenschappelijke gegevens gebaseerde en meertalige terminologie over vaardigheden en beroepen.

 

Dankzij ESCO kunnen de onderwijs- en opleidingsstelsels zich meer richten op leerresultaten die beter aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Organisaties die gegevens over kwalificaties verstrekken, kunnen gebruikmaken van ESCO om de beschrijvingen van leerresultaten toe te lichten met vaardighedenterminologie, waarbij kennis-, vaardigheden- en competentieconcepten worden gebruikt die met de beschrijving van de leerresultaten van de kwalificatie corresponderen. Educatieve instellingen kunnen hun leerresultaten op die manier zó verwoorden dat de spelers op de arbeidsmarkt de kwalificaties beter begrijpen. Bovendien zijn ze beter in staat lerenden uit binnen- en buitenland aan te trekken.

 

ESCO wordt ook gebruikt om gegevens over vaardighedentrends in Europa te verzamelen en te analyseren en de mogelijkheden van technieken voor de analyse van big data te benutten. De resultaten van projecten die informatie over vaardigheden verschaffen, zijn een belangrijk hulpmiddel en een belangrijke bron van informatie voor onderwijs- en opleidingsinstellingen bij de ontwikkeling van leerplannen op basis van nieuwe behoeften aan vaardigheden.

 

In 2019 heeft de Europese Commissie met de lidstaten een proefproject uitgevoerd om de automatische koppeling van leerresultaten van kwalificaties aan ESCO-vaardigheden in verschillende talen te testen, en een speciale IT-tool ontwikkeld om nationale autoriteiten hierbij te ondersteunen. Uit het project is naar voren gekomen dat de vaardighedenthesaurus van ESCO een zeer nuttig instrument is ten behoeve van de transparantie van kwalificaties en de kwaliteit van de gegevens over individuele leerresultaten.

 

ESCO tilt gepersonaliseerde/digitale loopbaanbegeleidingsdiensten naar een hoger plan

ESCO-vaardigheden en -beroepen kunnen worden gebruikt om werkzoekenden en lerenden op maat gesneden suggesties over leer- en opleidingsmogelijkheden aan de hand te doen. Digitale platformen kunnen ESCO benutten om burgers informatie te geven over leermogelijkheden, cursussuggesties te doen, op maat gesneden opleidingsmogelijkheden te ontwikkelen en advies te geven over leertrajecten op basis van iemands vaardigheden. Loopbaanbegeleiders kunnen ESCO gebruiken om loopbaanadvies te verlenen en een passende opleiding aan te bevelen op basis van iemands vaardigheden en loopbaanaspiraties.

 

ESCO ondersteunt de validatie van informeel en niet-formeel leren

ESCO kan worden gebruikt voor de validatie van informeel en niet-formeel leren. De duidelijke en gedetailleerde leerresultaten die via ESCO beschikbaar zijn, kunnen worden benut voor het identificeren, documenteren, beoordelen en certificeren van vaardigheden en ervaringen die iemand via informeel of niet-formeel leren heeft verworven.

 

Organisaties kunnen ESCO gebruiken om de verworven vaardigheden op een bepaald gebied te identificeren. Bovendien kan de lerende – zodra de leeractiviteit is afgesloten – een certificering ontvangen (bijvoorbeeld een open badge) die de vaardigheden van de lerende koppelt aan een standaardterminologie en de validatie van informele en niet-formele leerresultaten ondersteunt. De badges kunnen dan worden opgenomen in e-portfolio’s en met werkgevers en anderen worden gedeeld als verifieerbare bewijzen van leerresultaten.

https://europa.eu/europass/nl/find-courses