Skip to main content

Kvalifikace je formální výsledek procesu hodnocení a validace, kterého je dosaženo poté, co příslušný subjekt rozhodl, že jednotlivec dosáhl výsledků učení v souladu s příslušnými standardy.

 

Informace o kvalifikacích na evropské úrovni jsou nyní uvedeny v Europass a pocházejí z databází národních kvalifikací, které odrážejí národní rámce kvalifikací, za něž odpovídají a které spravují evropské členské státy. Europass nabízí nejaktuálnější a obsáhlé úložiště vysoce kvalitních údajů o kvalifikacích, národních rámcích kvalifikací a vzdělávacích příležitostech v Evropě, přičemž účastníkům vzdělávání pomáhá vyhledat kurz v jiné zemi a zaměstnavatelům umožňuje pochopit hodnotu kvalifikace z jiného členského státu EU.

 

Jedním z hlavních úkolů Evropské klasifikace dovedností, kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) je vybudovat pevnější vazby mezi světem vzdělávání a odborné přípravy a světem práce, což přispěje ke snížení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podpoří lepší fungování trhu práce. Vizí, na níž je klasifikace ESCO založena, je poskytnutí společné referenční terminologie, která by mohla podpořit transparentnost, překlad, srovnávání, identifikaci a analýzu obsahu kvalifikace, a tudíž pomoci ukázat, jak souvisí s dovednostmi a povoláními potřebnými v jednotlivých profesích a odvětvích. Klasifikace ESCO tak činí několika způsoby.

 

Klasifikace ESCO podporuje popis a pochopení výsledků učení u jednotlivých kvalifikací

Terminologie trhu práce, jež může pomoci porozumět tomu, která povolání a dovednosti souvisejí s konkrétní kvalifikací, umožňuje účastníkům vzdělávání, uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům využít tyto informace co nejlépe: klasifikace ESCO uspokojuje tuto potřebu tím, že poskytuje aktuální, fakticky podložený a vícejazyčný slovník dovedností a povolání.

 

Klasifikace ESCO podporuje systémy vzdělávání a odborné přípravy při přechodu na výsledky učení, jež lépe slouží potřebám trhu práce. Organizace, které poskytují údaje o kvalifikacích, mohou klasifikaci ESCO použít k popisu výsledků učení pomocí terminologie dovedností, jež začleňuje koncepce znalostí, dovedností a kompetencí odpovídající popisu výsledků učení v oblasti kvalifikací. To vzdělávacím institucím pomáhá vyjádřit výsledky učení způsobem, který usnadňuje pochopení jejich kvalifikací ze strany aktérů na trhu práce, a umožňuje přilákat účastníky vzdělávání z tuzemska i ze zahraničí.

 

Klasifikace ESCO se využívá rovněž ke shromažďování a analýze údajů o trendech v oblasti dovedností v Evropě a k využití možností, jež nabízejí techniky analýzy dat velkého objemu. Důležitou podporu a zdroj informací představují pro instituce vzdělávání a odborné přípravy výsledky projektů zjišťujících údaje o dovednostech, které jim mohou pomoci při tvorbě vzdělávacích programů s přihlédnutím k nově vznikajícím potřebám v oblasti dovedností. 

 

V roce 2019 provedla Evropská komise spolu s členskými státy pilotní projekt, jehož cílem bylo vyzkoušet automatizované propojení výsledků učení v oblasti kvalifikací s dovednostmi podle klasifikace ESCO v různých jazycích a vyvinout specializovaný nástroj IT na podporu vnitrostátních orgánů v tomto procesu. Projekt prokázal význam používání slovníku dovedností ESCO při zajišťování transparentnosti kvalifikací a lepší kvality údajů o individuálních výsledcích učení.

 

Klasifikace ESCO podporuje individualizované/digitální služby v oblasti profesního poradenství

Dovednosti a povolání podle klasifikace ESCO lze využít k předkládání individuálně přizpůsobených návrhů týkajících se příležitostí k učení a odborné přípravě uchazečům o zaměstnání a účastníkům vzdělávání. Digitální platformy mohou klasifikaci ESCO využívat k poskytování informací o vzdělávacích příležitostech občanům, navrhování kurzů, rozvíjení možností individuálně přizpůsobené odborné přípravy a doporučování vzdělávacích drah na základě dovedností účastníků. Poskytovatelé profesního poradenství mohou klasifikaci ESCO využívat k poskytování poradenských služeb a k doporučování odpovídající odborné přípravy založené na souboru dovedností a profesních aspiracích jednotlivce.

 

Klasifikace ESCO podporuje validaci informálního a neformálního učení

Klasifikaci ESCO lze využít k validaci informálního a neformálního učení. Jasné a podrobné výsledky učení, které jsou poskytovány prostřednictvím klasifikace ESCO, lze využít k určení, zdokumentování, posouzení a potvrzení dovedností a zkušeností, jež jednotlivec získal prostřednictvím informálního nebo neformálního učení. 

 

Organizace mohou klasifikaci ESCO využívat k určení dovedností osvojených v rámci dané činnosti. Po ukončení vzdělávací činnosti v rámci daného projektu může účastník vzdělávání mimoto získat určitou formu osvědčení, například otevřený odznak, který propojuje dovednosti účastníků vzdělávání se standardní terminologií a podporuje validaci výsledků informálního a neformálního učení. Tyto odznaky se poté mohou zobrazovat v elektronických portfoliích a předkládat zaměstnavatelům a dalším subjektům jako ověřitelné záznamy o učení.

https://europa.eu/europass/cs/find-courses