Skip to main content

Kvalifikacije so formalni rezultat postopka ocenjevanja in vrednotenja, ki se pridobi, kadar pristojni organ določi, da je posameznik dosegel učne izide glede na opredeljene standarde.

 

Informacije o kvalifikacijah na evropski ravni so zdaj prikazane v Europass, črpajo pa se iz zbirk podatkov o nacionalnih kvalifikacijah, ki odražajo nacionalna ogrodja kvalifikacij, katerih lastnice in upravljavke so države članice EU. Europass ponuja najsodobnejše in najobsežnejše odložišče visokokakovostnih podatkov o kvalifikacijah, nacionalnih ogrodjih kvalifikacij in možnostih učenja v Evropi. Učečim osebam pomaga pri iskanju programov v drugi državi, delodajalcem pa pri razumevanju vrednosti kvalifikacij iz drugih držav članic EU.

 

Eden od poglavitnih namenov klasifikacije ESCO je vzpostavitev tesnejših povezav med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela, da bi zmanjšali neskladja v spretnostih in podprli boljše delovanje trga dela. Vizija pobude ESCO je zagotoviti skupni referenčni jezik, ki bi lahko podpiral preglednost, prevajanje, primerjavo, opredeljevanje in analizo vsebine kvalifikacij, ter tako pomagati pri določanju, kako so te povezane s spretnostmi in poklici, potrebnimi v posameznih poklicih in sektorjih. ESCO to počne na več načinov.

 

ESCO podpira opisovanje in razumevanje učnih izidov kvalifikacije

Terminologija trga dela, ki lahko pomaga razumeti, kateri poklici in spretnosti so povezani z določeno kvalifikacijo, omogoča učečim osebam, iskalcem zaposlitve in delodajalcem, da te informacije kar najbolje uporabijo. ESCO izpolnjuje to potrebo z zagotavljanjem sodobnega, z dokazi podprtega in večjezičnega besednjaka spretnosti in poklicev.

 

ESCO podpira sisteme izobraževanja in usposabljanja pri preusmeritvi na učne izide, ki bolje ustreza potrebam trga dela. Organizacije, ki zagotavljajo podatke o kvalifikacijah, lahko ESCO uporabljajo za dopolnjevanje opisov učnih izidov s terminologijo glede spretnosti, kar zajema koncepte znanja, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo opisu učnih izidov posamezne kvalifikacije. Na tak način lahko izobraževalne institucije učne izide izrazijo tako, da akterji na trgu dela lažje razumejo njihove kvalifikacije, ter privabijo učeče osebe iz matične države in drugod.

 

ESCO se uporablja tudi za zbiranje in analiziranje podatkov o trendih na področju spretnosti v Evropi ter za izkoriščanje možnosti, ki jih ponujajo tehnike analize velepodatkov. Rezultati projektov zbiranja podatkov o spretnostih so pomembna podpora in vir informacij za institucije za izobraževanje in usposabljanje, saj so jim lahko v pomoč pri oblikovanju učnih načrtov z upoštevanjem porajajočih se potreb po spretnostih. 

 

Evropska komisija je leta 2019 izvedla pilotni projekt z državami članicami, da bi preizkusila samodejno povezovanje učnih izidov kvalifikacij s spretnostmi ESCO v različnih jezikih, ter razvila namensko informacijsko orodje za podporo nacionalnim organom. Projekt je pokazal vrednost uporabe besednjaka spretnosti ESCO z vidika preglednosti kvalifikacij in boljše kakovosti podatkov o individualnih učnih izidih.

 

ESCO spodbuja individualizirane/digitalne storitve karierne orientacije

S pomočjo spretnosti in poklicev ESCO se iskalcem zaposlitve in učečim osebam lahko ponudijo prilagojeni predlogi glede možnosti učenja in usposabljanja. Digitalne platforme lahko ESCO uporabljajo, da državljankam in državljanom posredujejo informacije o možnostih učenja, predlagajo programe, razvijajo prilagojene možnosti usposabljanja in priporočajo učne poti na podlagi posameznikovih spretnosti. Izvajalci karierne orientacije lahko ESCO uporabljajo pri opravljanju svojih storitev ter priporočanju ustreznega usposabljanja na podlagi nabora spretnosti in poklicnih pričakovanj posameznika.

 

ESCO podpira vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja

ESCO se lahko uporablja za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja. Jasni in podrobni učni izidi, ki se zagotavljajo prek klasifikacije ESCO, se lahko uporabijo za opredeljevanje, dokumentiranje, ocenjevanje in potrjevanje spretnosti in izkušenj, ki jih je posameznik pridobil z neformalnim ali priložnostnim učenjem. 

 

Organizacije lahko ESCO uporabljajo za opredeljevanje spretnosti, pridobljenih pri določeni dejavnosti. Poleg tega lahko učeča oseba po zaključku učne dejavnosti v okviru določenega projekta prejme neko obliko potrdila, na primer odprto značko, ki povezuje spretnosti učeče osebe s standardno terminologijo ter podpira vrednotenje dosežkov neformalnega in priložnostnega učenja. Značke se lahko nato vključijo v e-mapo ter se kot preverljive učne evidence delijo z delodajalci in drugimi akterji.

https://europa.eu/europass/sl/find-courses