Skip to main content

Kvalifikācijas ir oficiāls vērtēšanas un validēšanas procesa iznākums, ko iegūst tad, kad kompetenta struktūra konstatē, ka persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus atbilstīgi konkrētiem standartiem.

 

Informācija par kvalifikācijām Eiropas līmenī tagad ir iekļauta Europass, un tā ir iegūta no valstu kvalifikāciju datubāzēm, kas atspoguļo nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras, kuras pieder ES dalībvalstīm un kuras tās pārvalda. Europass piedāvā visjaunāko un bagātīgāko augstas kvalitātes datu krātuvi par kvalifikācijām, nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām un mācīšanās iespējām Eiropā, palīdzot izglītojamajiem atrast kursu citā valstī un darba devējiem – izprast citas ES dalībvalsts kvalifikācijas vērtību.

 

Viens no ESCO galvenajiem uzdevumiem ir veidot spēcīgāku saikni starp izglītības un apmācības pasauli un darba pasauli, palīdzot mazināt prasmju neatbilstību un atbalstot labāku darba tirgus darbību. ESCO pamatā ir redzējums par kopējas atsauces valodas nodrošināšanu, kas varētu atbalstīt kvalifikācijas satura pārredzamību, tulkošanu, salīdzināšanu, identificēšanu un analīzi, tādējādi palīdzot norādīt, kā tās ir saistītas ar prasmēm un profesijām, kas nepieciešamas dažādās profesijās un nozarēs. ESCO to nodrošina dažādos veidos.

 

ESCO atbalsta kvalifikācijas mācīšanās rezultātu aprakstu un izpratni par tiem

Darba tirgus terminoloģija, kas var palīdzēt saprast, kuras profesijas un prasmes ir saistītas ar konkrēto kvalifikāciju, ļauj izglītojamajiem, darba meklētājiem un darba devējiem vislabāk izmantot šo informāciju: ESCO apmierina šo vajadzību, nodrošinot atjauninātu, uz pierādījumiem balstītu un daudzvalodu prasmju un profesiju vārdnīcu.

 

ESCO atbalsta izglītības un apmācības sistēmas pārejā uz mācīšanās rezultātiem, kas labāk atbilst darba tirgus vajadzībām. Organizācijas, kas sniedz datus par kvalifikācijām, var izmantot ESCO, lai norādītu mācīšanās rezultātu aprakstus ar prasmju terminoloģiju, integrējot zināšanu, prasmju un kompetences jēdzienus, kas atbilst kvalifikācijas mācīšanās rezultātu aprakstam. Tas palīdz mācību iestādēm izteikt mācīšanās rezultātus tādā veidā, kas darba tirgus dalībniekiem atvieglo izpratni par iegūstamajām kvalifikācijām un piesaista izglītojamos no valsts un pāri robežām.

 

ESCO tiek izmantots arī, lai vāktu un analizētu datus par prasmju tendencēm visā Eiropā un izmantotu lielo datu analīzes paņēmienu piedāvātās iespējas. Prasmju apzināšanas projektu rezultāti ir nozīmīgs atbalsts un informācijas avots izglītības un apmācības iestādēm, kas var tām palīdzēt izstrādāt mācību programmas, ņemot vērā jaunās vajadzības pēc prasmēm. 

 

Eiropas Komisija kopā ar dalībvalstīm 2019. gadā īstenoja izmēģinājuma projektu nolūkā pārbaudīt kvalifikāciju mācīšanās rezultātu automatizētu sasaisti ar ESCO prasmēm dažādās valodās un izstrādāja īpašu IT rīku, lai atbalstītu valstu iestādes šajā uzdevumā. Projekts pierādīja, cik lietderīgi ir izmantot ESCO prasmju tēzauru, lai nodrošinātu kvalifikāciju pārredzamību un iegūtu kvalitatīvākus datus par individuāliem mācīšanās rezultātiem.

 

ESCO uzlabo personalizētus/digitālus profesionālās orientācijas pakalpojumus

ESCO prasmes un profesijas var izmantot, lai darba meklētājiem un izglītojamajiem sniegtu pielāgotus ieteikumus par mācību un apmācības iespējām. Digitālās platformas var izmantot ESCO, lai sniegtu iedzīvotājiem informāciju par mācīšanās iespējām, ierosinātu kursus, izstrādātu īpaši pielāgotas apmācības iespējas un ieteiktu uz viņu prasmēm balstītus mācīšanās ceļus. Profesionālās orientācijas pakalpojumu sniedzēji var izmantot ESCO, lai sniegtu profesionālās orientācijas pakalpojumus un ieteiktu atbilstošu apmācību, kuras pamatā ir personas ESCO prasmju kopums un vēlamā karjeras attīstība.

 

ESCO atbalsta neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanu

ESCO var izmantot neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanai. Ar ESCO starpniecību sniegtos skaidros un detalizētos mācīšanās rezultātus var izmantot, lai identificētu, dokumentētu, novērtētu un apliecinātu prasmes un pieredzi, ko persona ir ieguvusi ikdienējā vai neformālā izglītībā. 

 

Organizācijas var izmantot ESCO, lai noteiktu prasmes, kas iegūtas konkrētā darbībā. Turklāt pēc mācību darbības pabeigšanas attiecīgajā projektā izglītojamais var saņemt sertifikātu, piemēram, atvērto žetonu, kas audzēkņu prasmes saista ar standarta terminoloģiju un atbalsta neformālās un ikdienējās mācīšanās sasniegumu validēšanu. Šādus žetonus pēc tam var atainot e-portfeļos un nodot darba devējiem un citiem kā pārbaudāmus mācību reģistrus.

https://europa.eu/europass/lv/search-courses