Skip to main content

Kvalifikationer er et formelt anerkendt resultat af en evaluerings- og valideringsproces, der opnås, når en kompetent myndighed fastslår, at en bestemt person har opnået læringsresultater i henhold til bestemte standarder.

Oplysningerne om kvalifikationer på europæisk niveau vises nu i Europass og stammer fra databaser over nationale kvalifikationer, der afspejler de nationale kvalifikationsrammer, som ejes og forvaltes af EU-medlemslandene. Europass indeholder det mest omfattende og aktuelle register med data af høj kvalitet om kvalifikationer, nationale kvalifikationsrammer og læringsmuligheder i Europa og hjælper lærende med at finde et kursus i et andet land og gør arbejdsgivere bevidste om værdien af en kvalifikation fra et andet EU-medlemsland.

En af ESCO's vigtigste opgaver består i at bygge stærkere broer mellem uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet, bidrage til at mindske misforholdet mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og fremme et mere velfungerende arbejdsmarked. Visionen bag ESCO er at tilvejebringe et fælles referencesprog, som kan fremme gennemsigtighed, oversættelse, sammenligning, identifikation og analyse af kvalifikationers indhold og dermed gøre det lettere at beskrive, hvordan disse er forbundet med de færdigheder og erhverv, der er behov for inden for forskellige erhvervsområder og sektorer. ESCO gør dette på flere forskellige måder.

ESCO giver mulighed for at beskrive og forstå læringsresultaterne af en kvalifikation

En arbejdsmarkedsterminologi, der kan gøre det lettere at forstå, hvilke erhverv og færdigheder der knytter sig til en bestemt kvalifikation, giver lærende, jobsøgende og arbejdsgivere mulighed for at gøre bedst mulig brug af disse oplysninger: ESCO dækker dette behov ved at tilvejebringe et opdateret, evidensbaseret og flersproget glossar for færdigheder og erhverv.

ESCO støtter uddannelsessystemerne i omstillingen til læringsresultater, som bedre opfylder arbejdsmarkedets behov. Organisationer, der leverer data om kvalifikationer, kan anvende ESCO til at annotere beskrivelser af læringsresultater med terminologi for færdigheder, som integrerer videns-, færdigheds- og kompetencebegreber, der svarer til beskrivelsen af læringsresultatet for kvalifikationen. Dette hjælper uddannelsesinstitutionerne med at udtrykke deres læringsresultater på en måde, der gør det lettere for arbejdsmarkedets aktører at forstå deres kvalifikationer, og at tiltrække lærende inden for og på tværs af grænserne.

ESCO anvendes også til at indsamle og analysere data om tendenserne for færdigheder i hele Europa og udnytte de muligheder, som teknikker til analyse af big data giver. Resultaterne af informationsprojekter om færdigheder er en vigtig støtte og informationskilde for uddannelsesinstitutioner, som kan hjælpe dem med at udvikle undervisningsprogrammer under hensyntagen til nye behov for færdigheder. 

Europa-Kommissionen gennemførte i fællesskab med EU-medlemslandene i 2019 et pilotprojekt for at teste automatisk sammenkædning af læringsresultater af kvalifikationer med ESCO-færdigheder på forskellige sprog og udviklede et særligt IT-værktøj til støtte for de nationale myndigheder i den forbindelse. Projektet har vist, at ESCO's tesaurus over færdigheder kan bruges til at sikre gennemsigtighed i kvalifikationer og bedre kvalitet af data om individuelle læringsresultater.

ESCO forbedrer persontilpassede/digitale karrierevejledningstjenester

ESCO-færdigheder og -erhverv kan bruges til at give jobsøgende og lærende skræddersyede forslag til lærings- og uddannelsesmuligheder. Digitale platforme kan bruge ESCO til at oplyse borgerne om læringsmuligheder, foreslå kurser, udvikle skræddersyede uddannelsesmuligheder og anbefale læringsforløb baseret på menneskers færdigheder. Karrierevejledningsudbydere kan bruge ESCO til at levere vejledningstjenester og anbefale passende uddannelse baseret på en persons færdigheder og karriereforventninger.

ESCO støtter validering af uformel og ikkeformel læring

ESCO kan bruges til validering af uformel og ikkeformel læring. De klare og detaljerede læringsresultater, der leveres gennem ESCO, kan bruges til at identificere, dokumentere, vurdere og certificere de færdigheder og den erfaring, som en person har erhvervet gennem uformel eller ikkeformel læring. 

Organisationer kan bruge ESCO til at identificere de færdigheder, der er udviklet i en given aktivitet. Når læringsaktiviteten i et givet projekt er afsluttet, kan den lærende desuden modtage en form for certificering, f.eks. et open badge, der kæder den lærendes færdigheder sammen med en standardterminologi og støtter valideringen af uformelle og ikkeformelle læringsresultater. Disse badges kan derefter vises i e-porteføljer og deles med arbejdsgivere og andre som kontrollerbare registre over læringsresultater.

https://europa.eu/europass/da/find-courses