Skip to main content

Ammattipätevyys tai tutkinto on arviointi- ja validointiprosessin virallinen tulos, jonka henkilö saa, kun toimivaltainen elin toteaa hänen saavuttaneen tietyn tasoiset oppimistulokset.

 

Euroopan tasolla tunnustettuja ammattipätevyyksiä/tutkintoja koskevat tiedot näkyvät tällä hetkellä Europass-järjestelmässä. Ne ovat peräisin EU-maiden omistamista ja hallinnoimista kansallisista tietokannoista, jotka perustuvat kansalliseen tutkintojen viitekehykseen. Europass on ajantasainen ja laaja rekisteri, jossa on laadukasta tietoa ammattipätevyyksistä/tutkinnoista, kansallisista tutkintojen viitekehyksistä ja oppimismahdollisuuksista Euroopassa. Sen avulla oppijat voivat löytää muissa maissa järjestettäviä kursseja ja työnantajat puolestaan ymmärtää toisesta EU:n jäsenvaltiosta saadun ammattipätevyyden/tutkinnon arvon.

 

Eurooppalaisen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokituksen (ESCO) tärkeimpiä tehtäviä on siltojen vahvistaminen koulutuksen ja työelämän välillä. Näin se auttaa vähentämään osaamisen kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa ja parantaa työmarkkinoiden toimintaa. ESCOn taustalla on visio sellaisen yhteisen viitekielen tarjoamisesta, jolla voitaisiin tukea ammattipätevyyden/tutkinnon sisällön avoimuutta, kääntämistä, vertailua, tunnistamista ja analysointia ja auttaa näin ilmaisemaan, miten ammattipätevyys/tutkinto liittyy eri ammateissa ja toimialoilla tarvittaviin taitoihin ja ammatteihin. ESCO tekee näin monin eri tavoin.

 

ESCO tukee ammattipätevyyden/tutkinnon oppimistulosten kuvaamista ja ymmärtämistä

Työmarkkinaterminologia voi auttaa ymmärtämään, mitkä ammatit ja taidot liittyvät tiettyyn ammattipätevyyteen/tutkintoon. Tämä auttaa oppijoita, työnhakijoita ja työnantajia hyödyntämään näitä tietoja parhaalla mahdollisella tavalla: ESCO vastaa tarpeeseen tarjoamalla ajantasaisen, näyttöön perustuvan ja monikielisen taitojen ja ammattien sanaston.

 

ESCO kannustaa koulutusjärjestelmiä siirtymään oppimistuloksiin, jotka vastaavat paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Oppilaitokset, jotka antavat tietoja ammattipätevyyksistä/tutkinnoista, voivat käyttää oppimistulosten kuvauksessa osaamista, taitoja ja pätevyyttä koskevaa ESCO-terminologiaa. Näin ne voivat esittää oppimistuloksensa tavalla, joka auttaa työmarkkinatoimijoita ymmärtämään niiden myöntämät ammattipätevyydet/tutkinnot ja helpottaa opiskelijoiden houkuttelemista oman maan rajojen sisä- ja ulkopuolelta.

 

ESCOn avulla myös kerätään ja analysoidaan tietoja osaamistarpeista eri puolilla Eurooppaa ja hyödynnetään massadatan analysointitekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Osaamista koskevan tiedon hankintahankkeiden tulokset ovat tärkeä tuki ja tietolähde oppilaitoksille. Ne voivat auttaa oppilaitoksia kehittämään opetussuunnitelmiaan siten, että uudet osaamistarpeet otetaan huomioon.

 

Euroopan komissio toteutti jäsenvaltioiden kanssa vuonna 2019 pilottitutkimuksen, jolla testattiin ammattipätevyyksien/tutkintojen oppimistulosten automatisoitua linkittämistä ESCO-taitoihin eri kielillä. Se kehitti myös erityisen tietoteknisen välineen kansallisten viranomaisten tukemiseksi tässä tehtävässä. Hanke osoitti lisäarvon, joka ESCOn taitotesauruksen käytöstä saadaan ammattipätevyyksien/tutkintojen avoimuuden lisäämiseksi ja yksittäisiä oppimistuloksia koskevien tietojen laadun parantamiseksi.

 

ESCO tehostaa yksilöllisiä/digitaalisia uraneuvontapalveluja

Taitoja ja ammattipätevyyksiä/tutkintoja koskevan ESCO-luokituksen avulla työnhakijoille ja oppijoille voidaan tarjota räätälöityjä ehdotuksia koulutusmahdollisuuksista. Digitaaliset alustat voivat ESCOn avulla tarjota kansalaisille tietoa oppimismahdollisuuksista, ehdottaa kursseja, kehittää räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia ja suositella ihmisten taitoihin perustuvia oppimispolkuja. Uraohjaajat voivat ESCOn avulla tarjota ammatinvalinnanohjausta ja antaa suosituksia riittävästä koulutuksesta yksilön taitojen ja uratoiveiden perusteella.

 

ESCO tukee epävirallisen ja arkioppimisen validointia

ESCOa voidaan käyttää epävirallisen ja arkioppimisen validoinnissa. ESCOn avulla muotoiltuja selkeitä ja yksityiskohtaisia oppimistuloksia voidaan käyttää sen osaamisen ja kokemuksen yksilöintiin, dokumentointiin, arviointiin ja sertifiointiin, jonka yksilö on hankkinut epävirallisen ja arkioppimisen kautta.

 

Organisaatiot voivat ESCOn avulla tunnistaa tietyn toiminnan yhteydessä hankitut taidot. Lisäksi, kun tietyn hankkeen oppimisaktiviteetti päättyy, oppija voi saada todistuksen, esimerkiksi virtuaalisen open badge -osaamismerkin. Sillä oppijan taidot kuvataan vakiokäsitteitä käyttäen, ja se tukee epävirallisen ja arkioppimisen tulosten validointia. Osaamismerkit voidaan asettaa näkyville sähköiseen portfolioon ja esittää työnantajille ja muille osoituksena oppimisesta.

https://europa.eu/europass/fi/find-courses