Skip to main content

Kvalifikacija – oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas tuo atveju, kai kompetentinga įstaiga nustato, kad asmens mokymosi pasiekimai atitinka nustatytus standartus.

 

Informacija apie kvalifikacijas Europos lygmeniu dabar pateikiama „Europass“ ir gaunama iš nacionalinių kvalifikacijų duomenų bazių, atitinkančių nacionalines kvalifikacijų sistemas, kurias valdo ir tvarko Europos valstybės narės. „Europass“ yra naujausia ir gausiausia kokybiškų duomenų, susijusių su Europos kvalifikacijomis, nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir mokymosi galimybėmis, saugykla, padedanti besimokantiems asmenims rasti reikiamą mokymosi programą kitose šalyse, o darbdaviams – geriau suprasti kitoje ES valstybėje narėje įgytos kvalifikacijos vertę.

 

Vienas iš svarbiausių ESCO uždavinių – užmegzti tvirtesnius švietimo sistemų ir darbo rinkos ryšius, padėti mažinti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktį ir remti geresnį darbo rinkos veikimą. ESCO siūlo bendrą orientacinę terminiją, kuri padėtų užtikrinti kvalifikacijų turinio skaidrumą, vertimą, palyginimą, identifikavimą ir analizę, ir drauge suprasti, kaip jos susijusios su įgūdžiais ir gebėjimais, kurių reikia įvairiose profesijose, ir su profesijomis, kurių reikia įvairiuose sektoriuose. To siekiama įvairiais būdais.

 

ESCO padeda aprašyti ir suprasti mokymosi rezultatus, kurie turi būti pasiekti kvalifikacijai įgyti

Darbo rinkos terminija, kuri gali padėti suprasti, kokios profesijos ir įgūdžiai yra susiję su konkrečia kvalifikacija, suteikia galimybę besimokantiems asmenims, darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams kuo geriau naudotis šia informacija. Šį poreikį tenkina ESCO, kuriame pateikiamas atnaujintas, patikimas ir daugiakalbis įgūdžių/gebėjimų ir profesijų žodynas.

 

ESCO padeda švietimo ir mokymo sistemoms pereiti prie mokymosi rezultatais grindžiamos sistemos, geriau atitinkančios darbo rinkos poreikius. Duomenis apie kvalifikacijas teikiančios organizacijos gali naudotis ESCO įgūdžių terminija rengdamos mokymosi rezultatų aprašus, integruodamos žinių, įgūdžių ir kompetencijos sąvokas, atitinkančias mokymosi rezultatų tam tikrai kvalifikacijai gauti aprašymą. Tai padeda mokslo įstaigoms pateikti mokymosi rezultatus taip, kad darbo rinkos dalyviams būtų lengviau suprasti jų suteikiamas kvalifikacijas, ir pritraukti besimokančius asmenis iš savo šalies ir užsienio.

 

ESCO taip pat padeda rinkti ir analizuoti duomenis apie įgūdžių tendencijas Europoje bei išnaudoti didžiųjų duomenų analizės metodų teikiamas galimybes. Su įgūdžiais susijusios informacijos rinkimo projektų rezultatai yra svarbus ir tvirtas informacijos šaltinis švietimo ir mokymo įstaigoms, galintis padėti rengti mokymo programas, atsižvelgiant į naujus įgūdžių poreikius. 

 

2019 m. Europos Komisija drauge su valstybėmis narėmis įgyvendino bandomąjį projektą, siekdama išbandyti automatinį daugiakalbį mokymosi rezultatų, kurių reikia norint įgyti tam tikrą kvalifikaciją, susiejimą su ESCO įgūdžiais, ir sukūrė specialią IT priemonę, skirtą padėti nacionalinėms valdžios institucijoms atlikti šią užduotį. Projektas parodė ESCO įgūdžių tezauro naudojimo vertę siekiant užtikrinti kvalifikacijų skaidrumą ir geresnę individualių mokymosi rezultatų duomenų kokybę.

 

ESCO stiprina prie asmens poreikių pritaikytas ir (arba) skaitmenines profesinio orientavimo paslaugas

ESCO įgūdžiais/gebėjimais ir profesijomis gali būti naudojamasi siūlant asmenines mokymosi galimybes darbo ieškantiems ir besimokantiems asmenims. ESCO gali naudotis ir skaitmeninės platformos, teikiančios piliečiams informaciją apie mokymosi galimybes, siūlančios kursus, plėtojančios prie asmens poreikių pritaikytas mokymo galimybes ir pagal asmens įgūdžių lygį rekomenduojančios mokymosi būdus. ESCO pravers ir profesinio orientavimo paslaugų teikėjams, kurie, be kita ko, rekomenduoja adekvatų mokymą, grindžiamą asmens turimais įgūdžiais ir karjeros siekiais.

 

ESCO prisideda prie savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatų patvirtinimo

ESCO taip pat gali būti naudojamas savaiminio ir neformaliojo mokymosi patvirtinimui. ESCO pateikiami aiškūs ir išsamūs mokymosi rezultatai gali būti naudojami siekiant nustatyti, dokumentuoti, įvertinti ir sertifikuoti įgūdžius ir patirtį, kuriuos asmuo įgijo savaiminio ar neformaliojo mokymosi būdu. 

 

Organizacijos gali naudotis ESCO, kad nustatytų konkrečios veiklos metu įgytus įgūdžius. Be to, baigęs mokymosi veiklą pagal konkretų projektą, besimokantis asmuo gali gauti tam tikros formos pažymėjimą, pavyzdžiui, mokymosi ženklelį, kuriuo jo įgūdžiai susiejami su standartine terminija ir remiamas savaiminio ir neformaliojo mokymosi rezultatų patvirtinimas. Tokie ženkleliai gali būti pateikiami vadinamajame e. portfelyje ir pristatomi darbdaviams ir kitiems asmenims kaip mokymosi patirtis, kurią galima patikrinti.

https://europa.eu/europass/lt/find-courses