Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

mentor edukacyjny

Description

Code

2359.11

Description

Mentorzy edukacyjni wspierają uczniów o gorszych wynikach, zarówno w klasie, jak i poza nią, w celu zwiększenia ich akademickiego sukcesu. Pomagają uczniom doświadczającym (wielu) niepowodzeń, takich jak trudności w uczeniu się, kwestie behawioralne i problemy z frekwencją, a także pomagają uzdolnionym uczniom, którzy chcą pracować więcej. Mogą również pracować z dorosłymi studentami w ramach systemu dalszego kształcenia. Mentorzy edukacyjni opracowują z uczniami harmonogramy i plany działania w celu zaplanowania niezbędnych działań mentorskich i monitorowania postępów. Mają oni również kontakt z nauczycielami uczniów, psychologami edukacyjnymi, szkolnymi pracownikami socjalnymi oraz, w razie konieczności, z rodzicami ucznia, w celu poprawy jego rozwoju edukacyjnego.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności