Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzultant/konzultantka v oblasti duševného vlastníctva

Description

Code

3339.3

Description

Konzultanti v oblasti duševného vlastníctva poskytujú poradenstvo týkajúce sa využívania práv duševného vlastníctva, ako sú patenty, autorské práva a ochranné známky. Klientom pomáhajú oceniť v peňažnom vyjadrení portfóliá duševného vlastníctva, dodržiavať primerané právne postupy na ochranu takéhoto majetku a vykonávať činnosti súvisiace so sprostredkovaním patentov.

Alternatívne označenie

konzultantka v oblasti duševného vlastníctva

konzultant v oblasti duševného vlastníctva

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept