Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters
3008
Povolania

Jedným z troch pilierov klasifikácie ESCO je pilier povolaní. V rámci klasifikácie ESCO sú v ňom usporiadané jednotlivé pojmy súvisiace s povolaniami. Na štruktúrovanie povolaní sa v ňom používajú hierarchické vzťahy medzi pojmami, metaúdaje, ako aj priradenia ku kódom Medzinárodnej štandardnej klasifikácie povolaní (ISCO).

Každý pojem v oblasti povolaní obsahuje jeden preferovaný termín a niekoľko nepreferovaných a skrytých termínov, a to vo všetkých jazykoch ESCO.

Navyše má každé povolanie svoj vlastný profil. Profily podávajú vysvetlenie povolania vo forme opisu, spresňujúcej poznámky a definície. Ďalej sa v nich uvádzajú znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré experti považovali za relevantné pre príslušné povolanie v európskom meradle.

Každé povolanie je v klasifikácii ESCO priradené presne k jednému kódu ISCO-08. ISCO-08 teda môže slúžiť hierarchická štruktúra piliera povolaní. Štruktúra ISCO-08 tvorí prvé štyri úrovne piliera povolaní. Povolania klasifikácie ESCO sa nachádzajú na piatej úrovni a na nižších úrovniach.