Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

účtovný analytik/účtovná analytička

Description

Code

2411.1.1

Description

Účtovní analytici hodnotia účtovné závierky klientov, zvyčajne spoločností, ktoré zahŕňajú príjmový list, súvahu, výkaz o peňažných tokoch a dodatočné poznámky k ostatným finančným výkazom. Interpretujú a implementujú nové účtovné systémy a účtovné postupy a analyzujú a určia, či navrhované systémy vyhovujú účtovným predpisom a spĺňajú požiadavky na informácie pre používateľov.

Alternatívne označenie

účtovná analytička

účtovný analytik

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept