Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по педагогика, висше училище

Description

Code

2310.1.15

Description

Преподавателите по педагогика във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, педагогиката, за да могат те самите да станат учители. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите.

Scope note

Includes people performing academic research in their field of education studies.

Алтернативен етикет

старша преподавателка по педагогика, висше училище

асистент по педагогика, висше училище

университетска преподавателка по педагогика

университетски лектор по педагогика

гост-преподавателка по педагогика, висше училище

доцент по педагогика

старши преподавател по педагогика, висше училище

преподавател по педагогика, висше училище

професор по педагогика, висше училище

главен асистент по педагогика, висше училище

асистент по педагогика

лекторка по педагогика, висше училище

хонорувана преподавателка по педагогика, висше училище

лектор по педагогика, висше училище

доцент по педагогика, висше училище

главен асистент по педагогика

университетска лекторка по педагогика

хоноруван преподавател по педагогика, висше училище

университетски преподавател по педагогика

професор по педагогика

гост-преподавател по педагогика, висше училище

преподавателка по педагогика, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието