Skip to main content

Show filters

Hide filters

13890
умения

В стълб „Умения“ на ESCO се прави разграничение между i) понятията за умения/компетентности и ii) понятията за знания чрез посочване на вида на умението. Не се прави разграничение обаче между умения и компетентности. Всяко от тези понятия съдържа един предпочитан термин и произволен брой непредпочитани термини на всеки от 27-те езика в ESCO. За всяко понятие също има обяснение под формата на описание.  

Стълбът „Умения“ на ESCO съдържа 13 485 понятия, йерархично структурирани в четири подкласификации. Всяка подкласификация е насочена към различни видове понятия за знания и за умения/компетентности:     

  • знания     
  • умения     
  • нагласи и ценности     
  • езикови умения и познания  

В допълнение към йерархичната подредба до подгрупите от умения може да се стигне чрез:     

  • хоризонтална йерархия на уменията     
  • набор от езици     
  • набор от цифрови умения  

Йерархията на уменията в ESCO е в непрекъснат процес на подобряване. Моля, споделете мнението си относно качеството на уменията и на групите умения чрез нашата  страница за контакти.      

 

Бележка относно авторските права: Йерархията на уменията в ESCO се основава отчасти на елементи от съществуващата класификация на „O*Net“ и на канадския терминологичен речник на уменията и знанията. За допълнителна информация щракнете тук.          

O*NET OnLine се предоставя от Министерството на труда, заетостта и обучението на САЩ (USDOL/ETA). Ползва се по силата на лиценз на CC BY 4.0 O*NET® е търговска марка на USDOL/ETA.          

The Skills and Knowledge Checklist се предоставя от правителството на Канада. Понастоящем правителството на Канада разработва рамки и продукти за по-добро определяне и описване на компетентностите, като Skills and Competencies Taxonomy е първият публично достъпен продукт.