Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на стратегии за възстановяване на околната среда

възприемане на способи за намаляване на замърсяването

разработване на политики и законодателство

мисловни умения и компетентности

Справяне с проблеми

решаване на проблеми

разработване на цели и стратегии

разработване на стратегии за решаване на проблеми

ръководни умения

разработване на цели и стратегии

разработване на политики и законодателство

гарантиране на спазването на законодателство

осигуряване на спазването на правни изисквания

умения

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

осигуряване на спазване на екологичното законодателство

разработване на политика в областта на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

разработване на стратегии за възстановяване на околната среда

Description

Description

Разработва стратегии за отстраняване на замърсяването и замърсителите от почвата, подпочвените води, повърхностните води или седиментите, като се вземат предвид разпоредбите за отстраняване на екологичните щети и наличните технологии.

Връзки

URI на понятието

Status

released