Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovať dodržiavanie predpisov o nebezpečnom odpade

Description

Description

Kontrolovať stratégie organizácie alebo zariadenia, ktoré sa zaoberajú nakladaním s nebezpečným odpadom, aby sa zabezpečilo, že dané činnosti sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a že sa prijmú opatrenia na zlepšenie ochrany pred expozíciou a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

URI – koncept