Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по дентална медицина, висше училище

Description

Code

2310.1.12

Description

Преподавателите по дентална медицина във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, а често и лекари, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, денталната медицина, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити, ръководенето на лабораторни практики и на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в областта на денталната медицина, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

университетска лекторка по дентална медицина

професор по дентална медицина, висше училище

университетски преподавател по дентална медицина

доцент по дентална медицина, висше училище

преподавателка по дентална медицина, висше училище

старша преподавателка по дентална медицина, висше училище

гост-преподавател по дентална медицина, висше училище

асистент по дентална медицина, висше училище

доцент по дентална медицина

асистент по дентална медицина

гост-преподавателка по дентална медицина, висше училище

старши преподавател по дентална медицина, висше училище

главен асистент по дентална медицина, висше училище

главен асистент по дентална медицина

лекторка по дентална медицина, висше училище

университетска преподавателка по дентална медицина

професор по дентална медицина

университетски лектор по дентална медицина

преподавател по дентална медицина, висше училище

хонорувана преподавателка по дентална медицина, висше училище

лектор по дентална медицина, висше училище

хоноруван преподавател по дентална медицина, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието