Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по стопанско управление, висше училище

Description

Code

2310.1.7

Description

Преподавателите по стопанско управление във висши училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, стопанското управление, която е основно академична. Те работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели
при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в своята сфера на дейност, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

гост-преподавателка по търговия, висше училище

професор по стопанско управление, висше училище

преподавател по търговия, висше училище

лекторка по стопанско управление, висше училище

лекторка по търговия, висше училище

асистент по търговия

университетски преподавател по търговия

университетска лекторка по търговия

преподавател по стопанско управление, висше училище

асистент по стопанско управление, висше училище

старша преподавателка по стопанско управление, висше училище

професор по търговия, висше училище

старши преподавател по стопанско управление, висше училище

доцент по стопанско управление, висше училище

университетски преподавател по стопанско управление

доцент по търговия

хонорувана преподавателка по търговия, висше училище

главен асистент по търговия

преподавателка по търговия, висше училище

университетска лекторка по стопанско управление

асистент по стопанско управление

гост-преподавателка по стопанско управление, висше училище

доцент по стопанско управление

доцент по търговия, висше училище

хонорувана преподавателка по стопанско управление, висше училище

университетски лектор по стопанско управление

лектор по стопанско управление, висше училище

лектор по търговия, висше училище

преподавателка по стопанско управление, висше училище

главен асистент по търговия, висше училище

старша преподавателка по търговия, висше училище

професор по стопанско управление

главен асистент по стопанско управление

гост-преподавател по търговия, висше училище

университетски лектор по търговия

университетска преподавателка по търговия

хоноруван преподавател по стопанско управление, висше училище

асистент по търговия, висше училище

старши преподавател по търговия, висше училище

професор по търговия

хоноруван преподавател по търговия, висше училище

гост-преподавател по стопанско управление, висше училище

университетска преподавателка по стопанско управление

главен асистент по стопанско управление, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието