Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, системи

Description

Code

2149.2

Description

Инженерите на системи се занимават с техническите изисквания, управлението и проектирането за разработването на различни инженерни приложения, например системи, нови проекти за продукти или усъвършенстване на процеси. Те отговарят за подобряването на проект или процес, предлагат техническа подкрепа за продуктите, отговарят на въпроси относно техническата функционалност и подпомагат екипа по продажбите.

Алтернативен етикет

аналитичка, системи

приложна инженерка

аналитичка, системи (без компютърни)

инженер, системи (без компютърни)

aналитик, системи

инженерка, системи

инженер, приложни научни изследвания

инженерка, приложни изследвания

инженерка, приложни научни изследвания

дизайнер, системи (без компютърни)

дизайнерка, системи

аналитик, системи (без компютърни)

инженерка, системи (без компютърни)

приложен инженер

инженерка, приложения

инженер, системи

инженер, приложни изследвания

дизайнерка, системи (без компютърни)

дизайнер, системи

инженер, приложения

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието